نمایش چلچلا

نمایش چلچلا در تالار حافظ تهران درمرداد ماه 1396 برگزار شد. احقاق
حقوق زنان و ترنسکچوال (دوجنسه) ها از موضوعات اصلی نمایش بود.