گزارش تصویری نمایش

این نمایش در خانه کوچک تئاتر در تهران برگزار شده است و به موضوع مرگ و خانواده ایرانی می پردازد.