در راه مکران

مکران به جنوب شرقی ایران گفته می شود، نام قدیم بلوچستان است و در کل به بلوچ های ناحیه رودخانه باهو کلات را مکرانی می نامند. این منطقه نسبت به بقیه مناطق بلوچستان از آب و هوایی بهتر برخوردار بوده و دارای کشاورزی گسترده تری است، میوه های گرمسیری و محصولات جالیزی در آن کشت می شوند.